ODA BELGELERİ VE DİĞER HİZMETLER

ODA BELGELERİ VE DİĞER HİZMETLER

C.ODA BELGELERİ VE DİĞER HİZMETLERİMİZ
 
1.Faaliyet Belgesi
2İflas Konkordoto 
3.İhale Durum Belgesi
4.Ortaklık Teyit Belgesi
5.Gayrimenkul Tasarruf Yetki Belgesi
6.Oda Sicil Kayıt Sureti
7.Bağ-Kur işlemleri
8.Yerli İstekli Belgesi
9.Çıraklık Sözleşmeleri, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri
10.Bağ-Kur İşlemleri
11.Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Belgesi
12.K Belgeleri
13.Sigorta Uygunluk Belgesi
 
FAALİYET BELGESİ
Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.
Sözlü talep edilir.
Ayrıca, ihaleden men yasağı olmadığına dair kaşeli Oda Kayıt Sureti istendiğinde sözlü olarak iletilir.
Ücrete tabidir.
 
İFLAS KONKORDOTO BELGESİ
Odamıza kayıtlı olan firmalarımızın tasfiye olup olmadığını ve ya iflas edip etmediğini anlamak için verilen belgedir.
Ücrete tabidir.
İHALE DURUM BELGESİ
Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için herhangi bir sakınca olmadığını gösterir belgedir.
Ücrete tabidir.
ORTAKLIK TEYİT BELGESİ
Odamızda kayıtlı firmaların en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir.
Ücrete tabidir.
GAYRİMENKUL TASARRUF YETKİ BELGESİ
Üyenin tapudaki işlemlerinde kullanılmak üzere talep etmiş olduğu belgedir.
Ücrete tabidir.
ODA SİCİL KAYIT SURETİ
Üyenin oda siciline kayıt olup olmadığını gösterir belgedir.
Ücrete tabidir.
BAĞ-KUR İŞLEMLERİ
Bağ-kur tarafından verilen formun firmanın sicil dosyasının incelenmesi sonucu onaylanan belgedir.
Ücrete tabidir.
YERLİ İSTEKLİ BELGESİ
Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 53.maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliklere göre yabancı sermayesi olmadığı ve dolayısıyla “ Yerli İstekli “ olduğuna ilişkin düzenlenen belgedir.
Ücrete tabidir.
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMELERİ KALFALIK VE USTALIK BELGELERİ
Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen formun kayıtlarımız doğrultusunda onaylanan belgedir.
Sözlü talep edilir.
Ücrete tabi değildir.
BAĞ-KUR İŞLEMLERİ
Bağ-Kur tarafından verilen formun, firmanın Ticaret Sicili dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanan belgedir.
Sözlü talep edilir.
Ücrete tabi değildir.
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DENETLEME BELGESİ
TAPDK Satış Belgesi 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı Kanunla değişik 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 1’inci maddesi ile 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında, tütün mamulü ve alkollü içki satıcıları tarafından yapılacak satış belgesi başvurularının kabulünün Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak başvuruların Kurum mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi ve ilgililerine teslim ile düzenlenmiş bulunan belgelere istinaden yapılması gereken işlemlerin TOBB’a bağlı odalarca yürütülmesi hususunda TOBB ve TAPDK ile bir protokol imzalanmıştır.
İmzalanan protokol çerçevesinde belgeler oda nezninde düzenlenmektedir.Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Yönetmeliği’ne dayalı Tütün ve Alkol Satmaya uygunluğu olan üyelere tütün ve alkol satabilmeleri için verilen ruhsattır.
Odamıza yazılı olarak dilekçe ile başvurulur.Gerekli evraklar kişiye söylendikten sonra otomasyon sistemine göre şifre ve isim girilerek işlemler yapılır.
K BELGELERİ
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanun’a istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalar için düzenlenen K türü yetki belgelerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenecek Odalarımız aracılığıyla verilmesine ilişkin yetki devri gerçekleşmiştir. Verilen yetki devri çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı ile 21.09.2005 tarihinde yapılan protokole istinaden, 56 adet Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odası yetkilendirilmiştir.Bu odalar arasında Bartın Ticaret ve Sanayi Odası da yer almaktadır.
K YETKİ BELGESİ NEDİR?
Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
Kl Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara,
- K 1* Yetki Belgesi: Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb) il sınırları içersinde taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara,
- K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
- K2* Yetki Belgesi: Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb) kendi iştigal konusu ile ilgili taşımacılık faaliyetlerinden bulunanlara,
- K3 Yetki belgesi: Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,
verilir. 
NASIL ALINIR?
K Türü Yetki Belgesi almakla yükümlü bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, odamıza başvurmaları gerekmektedir.
K1 BELGESİ
 
1-K Başvuru Formu ve K Araç İlave Formu
2-Gerçek ve Tüzel Kişiye Ait Kuruluş ve Varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri(Aslı veya noter veya ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından onaylanmış sureti)
3-Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge
4-Firma Kurucu ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdan fotokopisi
5-Adli Sicil Belgesi(Sabıka Kaydı)Asılları
6-Temsile Yetkili Kişilerin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti (Gerçek Kişilerde İmza Beyannamesinin Aslı ve ya noter onaylı sureti)
7-Taşıt Ruhsat Fotokopileri
8-İşyeri Merkezinin Bulunduğu Yerin Kira Kontratı veya İşyeri şirketin kendi malı ise tapu fotokopisi(Gerçek Kişilerde İkametgah İl Muhaberi)
9-Vergi Dairesinden Faal Mükellef Olduğunu gösterir yazı veya vergi levhası fotokopisi
10-Yetki Belgesi Almak isteyen gerçek kişi taşımacıların en az 25 Ton istiap haddini sağlayacak kadar ticari taşıt ; Tüzel kişilerin en az 75 ton istiap haddini sağlayacak kadar ticari taşıtlara sahip olması gerekmektedir.
K2 BELGESİ
1-K Başvuru Formu ve K Araç İlave Formu
2-Gerçek ve Tüzel Kişiye Ait Kuruluş ve Varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri(Aslı veya noter veya ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından onaylanmış sureti)
3-Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge
4-Firma Kurucu ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdan fotokopisi
5-Temsile Yetkili Kişilerin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti (Gerçek Kişilerde İmza Beyannamesinin Aslı ve ya noter onaylı sureti)
6-Taşıt Ruhsat Fotokopileri
7-İşyeri Merkezinin Bulunduğu Yerin Kira Kontratı veya İşyeri şirketin kendi malı ise tapu fotokopisi(Gerçek Kişilerde İkametgah İl Muhaberi)
8-Vergi Dairesinden Faal Mükellef Olduğunu gösterir yazı veya vergi levhası fotokopisi
9-Yetki Belgesi Almak isteyen gerçek kişi taşımacıların en az 25 Ton istiap haddini sağlayacak kadar ticari taşıt ; Tüzel kişilerin en az 75 ton istiap haddini sağlayacak kadar ticari taşıtlara sahip olması gerekmektedir.
K3 BELGESİ 
1-K Başvuru Formu ve K Araç İlave Formu
2-Gerçek ve Tüzel Kişiye Ait Kuruluş ve Varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri(Aslı veya noter veya ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından onaylanmış sureti)
3-Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge
4-Firma Kurucu ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdan fotokopisi
5-Temsile Yetkili Kişilerin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti (Gerçek Kişilerde İmza Beyannamesinin Aslı ve ya noter onaylı sureti)
6-Taşıt Ruhsat Fotokopileri
7-İşyeri Merkezinin Bulunduğu Yerin Kira Kontratı veya İşyeri şirketin kendi malı ise tapu fotokopisi(Gerçek Kişilerde İkametgah İl Muhaberi)
 
9-Yetki Belgesi Almak isteyen gerçek kişi taşımacıların en az 25 Ton istiap haddini sağlayacak kadar ticari taşıt ; Tüzel kişilerin en az 75 ton istiap haddini sağlayacak kadar ticari taşıtlara sahip olması gerekmektedir.
SİGORTA UYGUNLUK BELGESİ 
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 14.04.2008 tarih, 26847-mükerrer sayı) yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelge (2008/15)”si de yayınlanmıştır.
Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak gerekli bilgi,belge ve açıklamalar için odamıza başvurmaları ve www.sigorta.org.tr adresindeki gerekli ve ayrıntılı açıklamaları okumaları gerekmektedir. 
RAYİÇ FİYAT TESPİTİ 
Resmi kurum ve kuruluşların satın almalarıyla ilgili olarak açacakları ihale öncesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9’ncu maddesinde öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla piyasa araştırması yapılır.Elde edilen sonuçlar, talep sahibi resmi kurum ve kuruluşlarına INTikal ettirilir.
Başvurular İçin Talep Edilen Belgeler
1.İlgili Kurumun talep yazısı
2. Malzeme listesi 
Talepte bulunulan mal ve hizmetin fiyatını etkileyecek hususlar (mala ait vasıflar,özellikler,marka,model,ürün kodu,toplam miktar vb.tanıtıcı bilgiler)açıkça belirtilmelidir.
BANKA KREDİ PROTOKOLLERİ
Üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılamaları amacıyla, kurumsal bankalarla özel koşulları içeren anlaşmalar imzalanarak, banka ile üye arasında iletişim konusunda aracılık hizmeti sağlanmaktadır.
Üyelerimiz bankalarla yaptığımız protokollerle ilgili odamızdan bilgi alabilirler.
Protokol Yaptığımız başlıca banka isimleri:
Kuveyt Türk
Vakıf Bank
HSBC