TİCARİ SİCİL BELGELERİ

TİCARİ SİCİL BELGELERİ

D.TİCARET SİCİL BELGELERİ 
D.1Yetki Belgesi
D.2Ticaret Sicil Tasdiknamesi
D.3İhale Belgesi
D.4Gayrimenkul Tasarruf Yetki Belgesi
D.5Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
YETKİ BELGESİ 
Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil ve ilzam şeklini gösterir belgedir
2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Gayrimenkul Tasarruf Yetki Belgesi; 
Sözlü olarak talep edilir.“Tapuya verilmek üzere yetki belgesi talep ediyorum" ifadesinin bulunması yeterlidir.Üyeye verilecek olan belgede ,Şirketlerde: Ana sözleşmenin amaç ve konu maddesinde; 
Kooperatiflerde: Ana sözleşme ve ya genel kurul toplantı tutanağında geçiyor olması gerekmektedir.
Bankaya ve odamıza gerekli harçlar yattıktan sonra belge düzenlenerek üyeye verilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 37/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi; 
Sözlü olarak talep edilir, “Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum” ifadesinin bulunması yeterlidir.
Bankaya ve odamıza gerekli harçlar yattıktan sonra belge düzenlenerek üyeye verilir.
TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ
Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 104.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
Kayıtlı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin sicil numaralarını, unvanlarını, açık adreslerini, faaliyet konusunu, hüviyeti, firma yetkilisini, tescil tarihini gösterir belgedir.
Bankaya ve Odaya gerekli harçlar yatırıldıktan sonra üyeye verilir.
İHALE BELGESİ 
Bartın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı firmaların ihalelere girebilmeleri için düzenlenen belgedir.
Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a,b bendlerine ilişkin düzenlenen belgedir.
Devlet ihalelerine girip, ihalenin firma üzerinde kalması sonucu Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a,b bendlerine ilişkin düzenlenen tarihli teyid yazısıdır.
Bankaya ve Odaya gerekli harçlar yatırıldıktan sonra üyeye verilir.
TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ
Üyemizin istemesi halinde , dosyasından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi bulunarak 1 Adet Ticaret Sicil Gazetesi sureti çekilerek verilir.