HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ

Odamız; gelişime ve yeniliğe açık bakış açısı ile mevzuattan doğan sorumluluklarını yerine getirirken, tüm paydaşları ve toplumun tüm kesimleri ile uyumlu ekonomik, istihdam ve katma değer sağlayan çalışmalar yapacaktır.

 

VİZYONUMUZ

Üyelerimizin faaliyet gösterdiği meslek alanları başta olmak üzere, özellikle 10 yıl içerisinde ilimizde sanayi ve turizminin gelişimine yönelik örnek çalışmalar yaparak, bölgede öncü odalardan olacaktır.

 

İLKELERİMİZ

> Tarafsız ve objektif davranmak

> Üye ve çözüm odaklı olmak

> Yeniliklere açık olmak ve değerlere sahip çıkmak

> Girişimciliği özendirmek

> Etkin ve verimli temsil faaliyetlerinde bulunmak

> Şeffaf ve hesap verebilir olmak

 

MALİ POLİTİKA

Odamız, gelir ve giderlerinden oluşan mali yapısını, kanunların öngördüğü şekilde kullanacaktır. Gelirlerini üyelerinin gelişmesine ve Bartın’ a katma değer sağlayan, kurumsal amaçlarına uygun etkinlikleri için harcayacak. Bütçesini denk bütçe ve verimlilik esaslarına uygun, ölçülebilir ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı, kurumsal risk analizi yapan ve ihtiyat akçesi ayıran, süreklilik, şeffaflık ve tarafsızlığı önceleyen muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak yürütecektir.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Odamız insan kaynaklarını;

> Katılımcı bir yönetim anlayışı içerisinde, personelin öneri ve beklentilerini dikkate alan,

> Kurumsal bağlılığı ve sadakat anlayışını geliştiren,

> Çalışanların teknik ve kişisel gelişimi için olanak sağlayan,

> Çalışanların maddi, manevi ve özlük haklarını gözeten,

> Fırsat eşitliği ve çalışan memnuniyetini önemseyen,

> Çalışan odaklı ve insan gücünü verimli kullanan,

Kurumsal bir bilinç içerisinde yönetecektir.

 

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

Odamız başta üyeleri olmak üzere, toplumun tüm kesimiyle, misyonuna ve vizyonuna uygun “doğru, güncel, katma değer sağlayan ve faydalı bilgileri” teknolojik gelişimin sağladığı tüm iletişim ve haberleşme araçlarını kullanarak, paylaşacak ve örnek kurumlardan olacaktır.

 

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Sürekli gelişen ve yenilenen bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından izleyerek, odamızın ve üyelerimizin kullanımına açan, risk değerlendirmesi yapan, kişisel verilerin gizliğini sağlayarak koruyan, üyelerine kesintisiz hizmet veren bir oda olmak, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamızdır.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYETLERİNİ ELE ALMA POLİTİKAMIZ

Üyelerinden gelen bilgi, şikâyet, talep ve önerileri maddi bir beklentiye girmeden karşılayan etkinlikler yaparak, üyelerine katkı sağlayan bir kurum olmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Odamız kalite politikası; 5174 sayılı TOBB Kanunu ve mevzuatın verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirirken, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kılavuzluğunda kurumsal yapısını, yönetici ve çalışanlarını sürekli geliştirerek, üye memnuniyetini en üst seviyede sağlamaktır.

 

BARTIN TSO MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

2006 yılında odamız ISO:9001:2000 Kalite Yönetimi Sistem belgesi almak için Türk Standartları Enstitüsüne başvuru yaparak Kalite Yönetim Sistem Belgesini aldı.
2008 Yılından itibaren Birlik tarafından sürdürülen “Oda/Borsa Akreditasyon Projesi” çerçevesinde, Türk oda/borsa sistemi için oldukça önemli olan “Kalite Stratejisi” çalışmaları başlatılmıştır.
Akreditasyon ,TOBB’ a bağlı odalarda hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile “Türk Oda Geliştirme Programı” kapsamında Eurochambers - TOBB işbirliği ile ARCHIMEDES programı çerçevesinde Alman Oda sistemine ilişkin görüşlerin de eklendiği Eurochambers, İngiltere Odalar Birliği’nin sistemi dikkate alınarak olgunlaştırılmış bir modeldir.
Akreditasyon, Yetkili bir kuruluşun; bir kuruluş ya da kişinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri belirli prosedürlere uygun olarak yapmakta olduğuna (yeterliliğine) tanınırlık vermesi işlemidir.
Sistemin amacı, oda/borsa sistemi içinde bir yakınlaşmanın temini ve bu sayede Türk oda/borsa sisteminin Avrupa oda/borsaların sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne bağlı odalarda hizmet kalitesinin iyileştirilmesidir.
Bu sistem temelde, oda/borsalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymakta, bu hizmetlerin gerektiği şekilde yerine getirildiğine ilişkin olarak ilgili oda/borsaların her yıl kendi performanslarını değerlendirmeleri ve üç yılda bir de Birlik tarafından belirlenecek denetçiler tarafından oda/borsaların değerlendirilmelerini öngörmektedir.
Hedefler:
1.Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek,
2. Belge ve raporların güvenirliği artırmak,
3. Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak,
4. Uluslararası ticareti kolaylaştırmak.
2009 Yılında ISO:9001:2008 versiyonu tarafından denetim geçirdik.Belgemizi yeniledik.
2011 yılında ise Dünya Tüketici Akedemisi tarafından European Qualıty Awards(Avrupa Kalite Ödülü) alan tek oda ünvanına sahip olduk.
BARTIN TSO MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU
2006 Yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldık.
2008 Yılında Oda/Borsa Akreditasyon Projesi çerçevesinde Akredite Oda Sertifikası aldık.
2009 Yılında ISO 9001:2008 versiyonu tarafından denetim geçirdik.Belgemizi yeniledik.
2011 Yılında Dünya Tüketici Akademisi tarafından European Qualıty Awards (Avrupa Kalite Ödülü) ödülünü aldık.