ORGANİZASYON ŞEMASI

ORGANİZASYON ŞEMASI

 
Oda Personeli ve İş Kanununa Tabi Personelin Görev ve Sorumlulukları
Madde 32- Oda personeli ve İş Kanununa tabi personel, sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu, hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek zorundadır.
 
Personelin, Oda mensubu olma şuuru içinde, karşılıklı sevgi ve saygı ile çalışması, görevin ifasında birbirlerine yardımcı olması, hizmetlerin işbirliği içinde yürütülmesine özen göstermesi, yurt için ve yurt dışında Birliğin ve Odanın itibarını zedeleyecek eylem ve davranışlardan kaçınması esastır.
 
Oda personeli görevlerini, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve genelgelerle belirlenen esaslara ve amirleri tarafından verilen emirlere uygun olarak tarafsızlık ilkesi içinde, iyi ve en doğru bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.
 
Oda personeli, Odanın ve Birliğin yararlarını birinci planda göz önünde tutar ve Birliği ve Odayı zarara sokacak fiil ve işlemlerden titizlikle sakınır.
 
Genel Sekreter ve Yardımcılarının Görev ve Yetkileri
Madde 33- Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır;
Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek,
Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Bu belgeleri tasdik etmek,
Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak,bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantı için elektronik cihazla yapılan kayıtları muhafaza etmek,
Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek,
Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
Kapasite Raporlarının incelenmesi ve Kapasite Raporu Suret tasdikini yapmak,
A-TR, Eur 1, Menşe Şahadetnamesi gibi dolaşım belgelerinin tasdikini yapmak,
Azami Fiyat Tarifesini hazırlamak,
Disiplin Kurulu toplantılarının organizasyonu, kararlarının alınması ve imzalattırılması,
Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak,
Re’sen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek,
Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesi, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak,
Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek,
Yayın işlerini yönetmek ve basın yayın koordinasyonunu sağlamak,
Oda iç yönergesinin taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak,
Organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak,
Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek,
Meclisin tespit ettiği örf, adet ve teamüller için özel bir defter tutmak,
Öğrencilere burs verilmesi ile ilgili işleri yürütmek, personelin yıllık, doğum, ölüm ve evlenme ile ilgili izinlerini takip etmek ve dosyalamak,
Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,
Yönetim Kurulu’nca devredilen yetkileri kullanmak,
Aylık Yönetim Kurulu çalışmalarını hazırlamak,
Posta ve diğer yollarla gelen evrakları ayırmak, gerekli görülenleri Yönetim Kurulu Başkanına sunmak,
Diğer mevzuatla verilen görevler ile mevzuatlar çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
 
Genel Sekreter odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarca veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.
 
Genel Sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.
 
Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.
 
Genel Sekreterin görevli veya izinli olduğu sürelerde yardımcılarından biri, yardımcılarının da yokluğunda birim amirlerinden biri yönetim kurulu başkanının onayıyla genel sekreterliğe vekalet eder.
 
Herhangi bir nedenle genel sekreter kadrosunun boşalması durumunda yenisi atanıncaya kadar bu kadroya varsa genel sekreter yardımcısı, yoksa bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz oda personelinden biri yönetim kurulu kararıyla vekaleten atanır. Ancak vekalet süresi altı ayı geçemez.
 
Muhasebe Müdürünün Görev ve Yetkileri
Madde 34- Muhasebe Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır;
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre, odanın muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulmasını sağlamak,
Yeni kaydedilen üyelerin, kayıt ücretleri ile kayıtlı üyelerin yıllık aidatlarının tahakkuklarını sağlamak,
Odanın her türlü alacak haklarını takip etmek ve bunların tahsil işlerini yürütmek,
Mevzuat, Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına göre, tahakkuk edecek, çeşitli oda gelirlerini tahsil etmek, bunlarla ilgili icra muamelelerini yürütmek ve takip etmek,
Yıllık bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık mizan cetvellerini hazırlamak, ödeneği bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini tespit ederek, Genel Sekreterliğe bilgi vermek,
Harcamaların, Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde alınan, Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak,
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince, ihbarnamelerin üyelere tebliğ edilmesini sağlamak,
Bina , tesisat ve demirbaşların muhafazası, bakım ve onarımı için her bütçe döneminde munzam tedbirleri nakdi ve kaydı olarak ikmalinde bulundurmak, demirbaş kayıt defterini tutmak, demirbaşlarını numaralayıp listelerini muhafaza etmek, kayıttan düşürülecekler için Genel Sekreterliğin onayını alarak gerekli işlemleri yapmak,
Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek,
Personelin, işe giriş, sigorta ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
Görevlilere ait bordroyu tanzim ettirmek, aylık ücret ve benzeri ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,
Oda organ üyelerinin ve personelin gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı görevlendirilmelerine ilişkin harcırah bordroları düzenlemek,
Vergi Usul Kanununun Odaya yüklediği görevleri, Genel Sekreterlik talimatına uygun olarak yapmak,
Personele zimmet karşılığı makbuz ve belgeleri vermek, kullanılan makbuzları teslim almadan yeni makbuz ve belge vermemek,
Veznedarın bulunmaması halinde onun görevlerini yapmak,
Üye aidatlarını takip etmek, aidatların zamanında toplanması için gerekli önlemleri almak,
Ulaştırma Bakanlığı tarafından Odamıza verilen yetki çerçevesinde, yetki belgelerini düzenlemek ve Genel Sekreterin onayına sunmak, ilgili yetki belgeleri ile ilgili çıkan kanun, kararname, yönetmelik ve sirküleri takip etmek, gerektiğinde ilgililere duyurmak,
Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Genel Sekreterin ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek.
 
 
Veznedarın Görev ve Sorumlulukları
Madde 35- Veznedarın görev ve sorumlulukları şunlardır;
Veznedar, Muhasebe Müdürü ve personeli tarafından kendisine havale edilen fişlere göre tahsilat ve tediye işlemlerini yapar,
Her gün çalışma bitiminde kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim eder. Muhasebe Müdürünün tetkik ve imzasını müteakip Genel Sekreterliğin tasvibine sunar,
Muhasebe Müdürü tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder ve Muhasebeye her hususta yardımcı olur,
Her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulunca belirlenen para miktarından fazla parayı kasada bulunduramaz ve odanın parasını bankalarda muhafaza eder,
Tanzim olunan tahsilât makbuzları veznedar tarafından imza edilir,
Yeni kaydedilen üyelerin, kayıt ücretleri ile kayıtlı üyelerin yıllık aidatlarının tahsilâtını sağlamak,
Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek,
Üyelerin ve görevlilerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeler hazırlamak,
Üyelerin Bağ-Kur, çıraklık eğitim merkezi ve diğer kurumlar ile ilgili vermeleri gereken formları doldurmak,
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince, makbuz karşılığında tahsilat yapılmasını sağlamak,
Odaya giriş ve çıkış kayıtlarından geçen bütün evrakı desimal dosya planı esaslarına göre tasnif etmek ve arşivde saklamak, gizli evrak için özel dosyalar tutmak,
İş Makinesi tescillerini yapmak,
Personelin kimlik tanzim işlerini yürütmek, personelin sağlık işleri ile ilgili sevk evraklarını hazırlayarak, Genel Sekreterliğe sunmak,
Odanın bilumum kıymetli evrak, esham ve tahvilatının müşterek muhafazasını sağlamak.
Fatura tasdiklerine ait gerekli araştırmaları yaparak, Genel Sekreterliğin onayına sunmak,
Odamızla ilgili telefon, faks ve mail iletişimini sağlamak,
Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Genel Sekreterin ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek.
 
Ticaret Sicil Memurunun Görev ve Yetkileri
Madde 36- Ticaret Sicil Memurunun görev ve yetkileri şunlardır;
Şirket kuruluş ve tadil ve terkin işlemlerini yapmak,
Gerçek ve tüzel kişi tacirlerinin tescilini yapmak, meydana gelen değişiklikleri ve terkleri tescil etmek,
Yaptığı tescil, tadil, terkin ile ilgili işlemlerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasını sağlamak,
Sicil Tasdiknamesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Yetki Belgesi, Gayrimenkul Tasarruf Yetki Belgesini hazırlayıp onaylamak,
Kuruluşu gerçekleşmiş şirketlerin vergi dairesi, Bağ-Kur, SSK ve diğer kurumlara kuruluş bildirimlerinde bulunmak,
Ticari işletme rehininin tescilini yaptırmak,
Resmi kurumlarla yazışmalar yapmak, bu kurumlara istenilen bilgileri sunmak,
Aleniyet ilkesi gereği dosyaların incelenmesi mükelleflere veya diğer tüm ilgililere sunmak,
Üyelerin Bağ-Kur, çıraklık eğitim merkezi ve diğer kurumlar ile ilgili vermeleri gereken formları doldurmak,
Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek,
Üyelerin ve görevlilerin talep edeceği, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeler hazırlamak,
Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel Sekreterliğe bildirmek,
Üye kayıtlarının silinmesi işlemlerini Genel Sekreterliğe INTikal ettirmek,
Mevzuata göre, Odaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, kayıt müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işleri yapmak,
Şirketlerin ana sözleşmeleriyle ilgili yaptığı işlemlerin yasaya uygunluğunu denetlemek ve sağlamak, uygunsuzluğun tespitini ihtar etmek ve cezalandırılması için mahkemelere bildirmek,
Odamızla ilgili telefon, faks ve mail iletişimini sağlamak,
Sicil Birimi arşivini düzenlemek ve bununla ilgili diğer faaliyetleri yürütmek,
Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Genel Sekreterin ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek.
 
 
Dış Ticaret-Bilgi İşlem (Kosgeb) Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 37- Dış Ticaret-Bilgi İşlem (Kosgeb) Memurunun sorumlulukları görev ve yetkileri şunlardır;
Dış ticaret konusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan Odaya gelen haber ve duyuruları derleyip önemli olanları yazıp web sayfasında yayınlamak,
İHRacat ve ithalatla ilgili odaya gelen talepler doğrultusunda bilgi ve doküman hazırlamak,
Odamızla ilgili telefon, faks ve mail iletişimini sağlamak,
İHRacat ve ithalatla uğraşan sanayicilerimize ATR-EURO1-MENŞE ŞAHADETNAMESİ gibi dolaşım belgelerini vermek, alan firmaları ilgili yerlere kaydetmek,
Sanayi grubu için ithalat taleplerini sektörlere ayırıp faks ve e-mail yoluyla bildirmek,
Kapasite Raporu için gerekli evrakları hazırlamak ve incelenmek üzere Genel Sekreterliğe sunmak, onaylanan kapasite raporlarını üye dosyalarına yerleştirmek,
Dış ticaret konusunda mevzuatı takip etmek, mevzuat değişikliklerinden Oda yönetimini ve bu konu ile Odaya ulaşan her türlü sınai bilgiyi sanayici, iHRacatçı ve ithalatçı işletmelere telefon, faks veya e-mail yoluyla haberdar etmek,
Kosgeb Sinerji Odağına gelen dilekçelerle yapılan başvurular neticesinde ilgili firmalara gidilerek yararlandırıcı durum tespit formu anketi uygulamak,
Odaya gelen işletme sahiplerinin talepleri doğrultusunda Kosgeb ve Destekleri hakkında bilgilendirmek ve konu ile ilgili dokümanları vermek,
Basında yer alan oda ile ilgili haber ve dökümanların derlenerek arşivinin tutulmasını sağlamak,
Oda çalışmalarını yerel ve ulusal basın tarafından duyurulmasını sağlamak ve takip etmek,
Oda gazetesini hazırlamak, incelenmek üzere Genel Sekretere sunmak,
Web sayfasını düzenlemek, yayınlanacak duyuru, resim ve haberleri düzenlemek,
Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Genel Sekreterin ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek.
 
 
İç Ticaret Memurunun Görev ve Sorumlulukları
Madde 38- İç Ticaret Memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
Üyelerin Bağ-Kur, çıraklık eğitim merkezi ve diğer kurumlar ile ilgili vermeleri gereken formları doldurmak,
İç Ticaret ile ilgili her türlü kanun, kararname, yönetmelik ve sirküleri takip etmek ve gerektiğinde ilgililere duyurmak,
Gelen-Giden evrak kaydını tutmak ve dosyalamak,
Üyelere yönelik eğitim, yazışma ve organizasyonların üyelere duyurulmasını sağlamak,
Oda bülteninin dağıtımını sağlamak,
Resmi Kurumlardan gelen fiyat araştırma taleplerinin araştırılarak, yazışmalarını yapmak,
Odamızla ilgili telefon, faks ve mail iletişimini sağlamak,
Odamız arşivinin düzenlenmesini sağlamak ve eksiklikleri Genel Sekreterliğe bildirmek,
Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Genel Sekreterin ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek.
 
 
Şoför-Hizmetli
Madde 39- Şoför ve hizmetlinin görevleri şunlardır;
Odaya ait araçlarla ulaşım hizmetlerini sağlamak,
Odaya ait araçların bakım ve onarım işlerini yaptırmak ve durumlarını takip etmek,
Araçlarda meydana gelen veya gelebilecek arıza durumlarında Genel Sekretere bilgi vermek,
Odanın hizmet işlerini yürütmek,
Temizlik ve onarım işlerini yapmak,
Isıtma sistemlerini çalıştırmak ve bakım onarımını takip etmek,
Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Genel Sekreterin ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek.