TİCARET SİCİL REHBERİ

TİCARET SİCİL REHBERİ

GENEL BİLGİLER
A) TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNUN VERDİĞİ HİZMETLER
 
Şirket kuruluş ve tadil işlemlerini incelemek.
Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin tescilini yapmak,meydana gelen değişiklikleri ve terkleri tescil etmek.
Sicil Tasdiknamesi,Tapu Belgesi,Noter Belgesi v.d belgeleri hazırlamak.
Kuruluşu gerçekleşmiş şirketlerin Vergi dairesi,Bağ-Kur,İş-Kur,SSK,kurumlara kuruluş bildirimlerinde bulunmak.
Ticari İşletme Rehininin tescilini yapmak.
Resmi kurumlarla yazışmalar yapmak,bu kurumlara istenilen bilgileri sunmak.
Aleniyet ilkesi gereği dosyaların incelenmesi mükelleflere veya diğer tüm ilgililere sunmak.
Şirketlerin ana sözleşmeleriyle ilgili yaptığı işlemlerin yasaya uygunluğunu denetlemek ve sağlamak,uygunsuzluğun tespitini ihtar etmek ve cezalandırılması için Mahkemelere bildirmek.
 
B) SİCİL ÇALIŞANLARININ TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER
 
Sicil Memurluğunda görevli personel özlük işlemlerinde oda çalışanlarının tabi olduğu mevzuat uygulanır.Ticaret Sicil Memur ve yardımcıları ile diğer personel,görevleriyle ilgili suçlardan dolayı devlet memuru gibi cezalandırır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar devlet memuruna işlenmiş sayılır.
Ticaret Sicil memurlarının vereceği tescil,tadil ve terkinle ilgili kararlara karşı tebliğden itibaren 8 gün içinde sicilin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli Asliye Ticaret Mahkemesine itiraz edebilir.
 
C) ALENİYET İLKESİ
 
Herkes ticaret sicilindeki yazıları ve tescil muamelelerinin dayandığı dilekçe ile,beyanname,senet,vesikalar ve ilanların yayınlandığı gazeteler gibi dairede saklanan bütün vesikaları inceleyebileceği gibi,bunların tasdikli örneklerini de isteyebilir.(TTK.37 fıkra :2, T.S.T.11)
 
D) HARÇ MÜKELLEFİYETİ
 
Sicil memurundan harca tabii herhangi bir istekte bulunan yahut bir örnek isteyen kimse kanuni harç ödemedikçe isteği üzerinde hiçbir muamele yapılamaz. (T.S.T.12)
E) SİCİL MEMURUNUN İNCELEME MÜKELLEFİYETİ VE TESCİL İSTEĞİNİN REDDİ,İTİRAZ İNCELEME
Sicil memuru Ticaret Sicili Tüzüğünün 28.maddesine göre tescili istenilen vakıanın tescili için kanun ve tüzüğün derpiş ettiği bütün şartların yerine getirilmiş olup olmadığını re'sen araştırır.Memur, tescil edilecek vakıanın gerçeğe uygun olup olmadığı veya 3.şahıslarda yanlış düşünceler uyandırabilecek mahiyette bulunup bulunmadığı veyahut amme INTizamına aykırı olup olmadığı cihetlerini ve hükmi şahısların tescilinde şirket ana sözleşmesinin kanunun emredici hükümlerine aykırı bulunup bulunmadığını araştırmakla görevlidir. Memurun yaptığı inceleme sonucu eksik olduğu anlaşılan bir işlemin varlığı halinde bunları yazı ile ilgiliye bildirmesi ve bu cihetlerin ve delillerin tamamlanması için uygun bir mehil verilmesi lazımdır.
 
RED
 
Ticaret Sicili Memuru ticaret odası, cumhuriyet savcılığı ve emniyet teşkilatı tarafından, işletmenin durumu ve sahibinin mali durumu hakkında gizli tahkikat yaptırıp bu tahkikatın neticesinde işletmenin beyanda bulunduğu durumda bulunup bulunmadığı veya sahibinin mali durumunun işletmenin gerçekten faaliyette geçtiği kısımlar itibariyle böyle bir işletmeye elverişli olmadığına kanaat getirdiği takdirde tescil isteğini TTK 34.maddesinin1., 2.ve 3.fıkralarına göre reddeder.
Yine işlemlerin kanunun emredici hükümlerine aykırı veya eksik olması veyahut mukaveleler üzerinde notere imza tasdiki muamelesinin yaptırılması sebebi ile muteberlik şeklinin yerine getirilmemiş bulunması gibi esasa ait sebeplerden dolayı kanuna uygun görülmemesi halinde sicil memuru, isteği doğrudan doğruya reddeder.(TTK.34 fıkra :2,279,300,390,395,398 fıkra 5)
 
İTİRAZ
 
İlgililer sicil memurunun tescil,tadil ve terkinine ilişkin verdiği karara,kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 gün içinde Ticaret Sicilinin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir.
TTK.35-36 maddeleri ve yine T.S.T.9-30 maddeleri gereğince de mahkemenin vereceği kararlar aleyhine ilgililer ve sicil memuru tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde HMUK hükümlerince temyiz edebilirler.
F) ARAŞTIRMA VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ
Ticaret sicili memurluğu, imkan ve teşkilatın müsaadesi nispetinde tescile tabi işletmelerin sahiplerini araştırmaya ve tescile tabii vakıaların tescilini sağlamaya, vakıalara uymaz duruma gelmiş veya kanuna aykırı bulunan tescilleri araştırarak tespite mecburdur. Sicil memuru, tescille ilgili hususların araştırılması için diğer oda personelinden de yararlanabilir. ( T.S.T. m.45)
 
G) MÜEYYİDELER
 
Bir unvan ve işletmeyi yahut tescil edilmiş bir unvan veya işletmeye ait değişiklikleri tescil ettirmekle mükellef bulunan kimsenin bu mükellefiyeti kanuni müddeti içinde yerine getirmemiş olduğunu öğrenen sicil memuru durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirmeye mecburdur.(TTK. M.53 fıkra 1, M.33 fıkra 1, T.S.T.39)
Tescilin mecburi olduğu halde kanuni şekilde ve müddeti içinde tescili istenmemiş bulunan bir ciheti öğrenen sicil memuru ilgilileri tayin edeceği bir müddet içinde kanuni mecburiyeti yerine getirmeye veya tescilden kaçınma için haklı bir sebep bulunduğu iddiasında ise o sebebi gayet açık ve etraflı olarak ve onu ispata elverişli delilleriyle beraber bildirmeye davet eder.(T.S.T.40) Bu davet sonuçsuz kalırsa TTK.35 md.2 fıkra hükmü uyarınca para cezasına mahkum edileceği ihtar olunur. Bu yazı ilgiliye Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
 
H) İLGİLİLER
 
Tescil,ilgililer veya salahiyetli temsilcileri ile hukuki halefleri tarafından istenir.İlgilinin kim olduğunu kanun veya tüzük hükmü bildirir. İlgililer hakiki şahıs olması halinde kendisi veya sözleşme ile kendisine salahiyet verilmiş temsilcisi,tacirin hükmi şahıs olması halinde onun salahiyetli uzuvları veya salahiyetli temsilcileridir.(T.S.T.31)
Bir vakıanın tescilini istemeğe birkaç kimse mecbur veya salahiyetli olduğu takdirde kanunda aksine hüküm bulunmadıkça bunlardan birisinin istekte bulunması kafidir.(T.S.T.30)
 
İ) İLAN
 
Kanunun ilanını emrettiği kayıtlar, başkaca bir hükmü bulunmadıkça olduğu gibi ilan olunur. İlan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır. Sicil kaydının, gerek olduğu gibi, gerekse hülasa olarak ilanı gereken hallerde ilan müsveddesinin sicil memuru tayininde yazılması ve mühürlenip imzalanması ve yazının baş tarafına "ticaret sicil memurluğundan" şeklinde adının konulması lazımdır.(T.S.T.101)
102.madde gereğince müsveddenin sicil memurunca verilen müddet içinde sicil memurundan alınmamış ve ilanın kanuni müddet içinde veyahut bu müsveddenin geçmiş olduğu hallerde müsvedde memurdan alınır alınmaz gazeteye verilmemiş olduğu takdirde ilanın mahiyetine göre T.C.K.53 maddesinin son fıkrası ve bunun şümulüne girmeyen durumlarda T.C.K.526 maddesi hükümlerinin tatbiki için sicil memuru, mecburiyetin yerine getirilmediğini cumhuriyet savcılığına bildirir.